Tarcza branżowa – pomoc dla przedsiębiorców

19 listopada Sejm uchwalił tzw. Tarczę branżową- kolejną Ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Ustawa przewiduje pomoc dla firm, dla których skutki panującej pandemii okazały się najbardziej uciążliwe. Większość z nich już od marca zmaga się z ogromnymi trudnościami związanymi z pandemią. Wraz z nadejściem jesieni, która przyniosła drugą falę zachorowań na COVID-19 sytuacja uległa dalszemu pogorszeniu.  Chodzi przede wszystkim o przedsiębiorców z branży gastronomicznej, fitness, rozrywkowej czy targowej. Pomoc obejmuje również organizatorów turystyki oraz branżę edukacyjną. Przewiduje się, że z pomocy udzielonej na podstawie nowych przepisów będzie mogło skorzystać nawet 200 tys. polskich przedsiębiorców, którzy znajdują się w wyjątkowo trudnej sytuacji wywołanej wprowadzonymi obostrzeniami. Aktualnie ustawa trafiła pod obrady Senatu. Poniżej przedstawiamy krótkie omówienie najważniejszych założeń nowej ustawy.

Zwolnienie z ZUS.

Ustawa przewiduje zwolnienie z obowiązku opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne za okres od 1 do 30 listopada. Wśród warunków, jakie należy spełnić, znajduje się prowadzenie określonego rodzaju działalności (chodzi o branże wymienione powyżej) na dzień 30.09 oraz zgłoszenie do 30.06 jako płatnika składek. Ponadto należy wykazać, że przychód uzyskany w listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w listopadzie 2019 r. Co ważne, opłacone już należności, które zostały zwolnione z obowiązku opłacania, podlegają zwrotowi. Rada Ministrów będzie mogła w drodze rozporządzenia wydłużyć czas zwolnienia. Termin złożenia wniosku wraz z oświadczeniem upływa 31 stycznia 2021 r. Do 31 grudnia 2020 r. jednak należy złożyć deklarację rozliczeniową lub imienny raport miesięczny za listopad br. 

Dodatkowe świadczenie postojowe

Ustawa wprowadza możliwość ubiegania się o dodatkowe świadczenie postojowe dla osób, które na dzień 30.09 prowadziły określony rodzaj działalności. Warunkiem jest uzyskanie w październiku lub listopadzie przychodu niższego co najmniej o 40% w stosunku do odpowiednio października lub listopada 2019 r. Aby uzyskać świadczenie należy złożyć wniosek do ZUS-u załączając zaświadczenie o rodzaju działalności oraz oświadczenie potwierdzające spełnienie warunku przychodu. Świadczenie przysługuje w wysokości 80% minimalnego wynagrodzenia, czyli 2 080,00 zł.  Również tutaj rząd w drodze rozporządzenia będzie mógł otworzyć drogę dla przyznania świadczenia za kolejne okresy, jeżeli sytuacja będzie tego wymagała. 

Zawieszenie opłaty targowej za rok 2021

Ustawa znosi pobieranie opłaty targowej od osób zajmujących się sprzedażą na targowiskach za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. Taka opłata pobierania jest od drobnych przedsiębiorców, którzy najczęściej dokonują sprzedaży osobiście lub przy pomocy członków rodziny czy znajomych – sprzedaż dokonywana w budynkach nie jest objęta obowiązkiem opłaty. Taka pomoc zatem będzie znaczącym odciążeniem dla osób trudniących się tym rodzajem działalności. Jako że opłata stanowi dochód gminy, ustawa przewiduje dla gmin stosowną rekompensatę. 

Zmiana dofinansowania części kosztów prowadzonej działalności

Dotychczasowym warunkiem uzyskania takiego dofinansowania było utrzymanie działalności przez cały okres, na jaki uzyskano świadczenie. Sytuacja komplikowała się w przypadku śmierci przedsiębiorcy. Aby wyjść naprzeciw interesowi członków rodzin zmarłych przedsiębiorców, rząd zadecydował o zniesieniu obowiązku zwrotu takiego świadczenia, jeżeli śmierć nastąpiła przed upływem okresu, na jaki przyznano dofinansowanie. Podobne uregulowanie zostało wprowadzone w związku z udzieleniem jednorazowej pożyczki na pokrycie bieżących kosztów dla mikroprzedsiębiorcy. Warunkiem umorzenia pożyczki było prowadzenie działalności przez co najmniej 3 miesiące od dnia jej udzielenia. Obecnie, na mocy nowych przepisów, nie ma obowiązku spłaty pożyczki, jeżeli przedsiębiorca zmarł w ciągu tych trzech miesięcy. 

 

W razie wątpliwości lub potrzeby indywidualnej analizy sytuacji w świetle obowiązującego stanu prawnego zapraszamy do kontaktu z kancelarią. 

Podstawa prawna: poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (druk nr 704)