NFZ zapłaci za leczenie w Unii

Kwestie transgranicznej opieki zdrowotnej już od dawna wymagały prawnego uregulowania, tym bardziej cieszy fakt, że prace nad ustawą transponującą Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/UE z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej zostały zakończone, a ustawa czeka jedynie na podpis Prezydenta.

Czego możemy się spodziewać ?

Wiadomo już, że ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wzbogacona zostanie o przepisy dotyczące zwrotu kosztów leczenia poniesionych za granicą. Pacjent, podlegający systemowi ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce będzie miał możliwość korzystania ze świadczeń zdrowotnych w innych państwach członkowskich UE oraz będzie miał prawo do zwrotu poniesionych w związku z tym kosztów. Zwrot kosztów będzie dotyczył jednak tylko tych świadczeń, które są w Polsce gwarantowane przez system ubezpieczeń zdrowotnych.

Koszty opieki zdrowotnej będą zwracane pacjentowi w złotówkach, do wysokości nie przekraczającej rzeczywistego kosztu otrzymanej opieki zdrowotnej.

W celu uzyskania zwrotu, koniecznym będzie złożenie stosownego wniosku do właściwego wojewódzkiego oddziału NFZ i udokumentowanie poniesionych wydatków, poprzez dołączenie rachunku wystawionego przez zagraniczną placówkę medyczną, oraz odpowiednio: skierowania, recepty lub zlecenia. Wniosek powinien zostać złożony w ciągu 6 miesięcy od wystawienia rachunku.

Ustawodawca, określił także maksymalną kwotę wydatków przeznaczonych na zwrot kosztów leczenia za granicą. Kwota ta z każdym rokiem będzie się zwiększać. Po wyczerpaniu limitu przypadającego na dany rok, wypłata świadczeń będzie każdorazowo zawieszana do końca roku kalendarzowego i wznawiana od nowego roku.

Ustawa nie ma zastosowania do świadczeń w dziedzinie opieki długoterminowej, przydziału narządów przeznaczonych do przeszczepu i dostępu do tych narządów, oraz programów powszechnych sczepień przeciwko chorobom zakaźnym.

O zwrot kosztów będą mogli ubiegać się także pacjenci, którzy ponieśli wydatki na leczenie za granicą w czasie między wejściem w życie Dyrektywy, o której mowa wyżej, tj. po 25 października 2013 r. a datą wejścia w życie niniejszej ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Co ważne, w przypadku niektórych świadczeń i procedur medycznych, aby móc ubiegać się o zwrot wydatków na nie poniesionych, nadal będzie trzeba uzyskać uprzednią zgodę dyrektora właściwego wojewódzkiego oddziału NFZ. Wykaz wspomnianych świadczeń w drodze rozporządzenia wyda Minister Finansów. .

 

UZYSKAJ PORADĘ

CAPTCHA image

* Te pola są wymagane.