Legalizacja pobytu studenta – cudzoziemca w Polsce

Jednym z naszych klientów był obywatel Egiptu, który pragnął rozpocząć studia na jednej z poznańskich uczelni. Konieczne było uzyskanie przez niego zezwolenia na pobyt czasowy, gdyż zachodziły okoliczności uzasadniające zamieszkiwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące. Kwestie legalizacji pobytu są uregulowane w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach. 

 

Jakie muszą być spełnione warunki?

 

Najważniejszym warunkiem, jaki musi spełnić cudzoziemiec, jest jego legalny pobyt w Polsce. Cudzoziemiec przebywa legalnie, jeżeli posiada ważny tytuł pobytowy, który uprawnia go do wjazdu i pobytu na terytorium RP, np. wizę. Uczelnia, na której cudzoziemiec chce podjąć studia, musi być zatwierdzona przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, chyba że jest zwolniona z takiego obowiązku. Dlatego przed wybraniem odpowiedniej szkoły wyższej, należy zorientować się, czy dana jednostka może w ogóle przyjmować cudzoziemców. Ponadto uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy jest konieczne, jeżeli studia, które były podjęte na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, nie są objęte programem unijnym lub programem wielostronnym obejmującym środki w zakresie mobilności, czy porozumieniem między uczelniami. 

 

Na jak długo zezwolenie?

 

Cudzoziemcowi podejmującemu studia na terytorium RP na pierwszym roku udziela się zezwolenia na 15 miesięcy – jest to pierwsze zezwolenie. Jeżeli studia są objęte programem unijnym lub wielostronnym obejmującym środki w zakresie mobilności lub porozumieniem, pierwszego zezwolenia udziela się na okres 2 lat. Studia mogą uzasadniać pobyt cudzoziemca w Polsce przez okres krótszy niż 1 rok, wtedy pierwsze zezwolenie udzielane jest na czas trwania roku akademickiego lub studiów przedłużony o 3 miesiące. Oczywiście, jeżeli po upływie tego okresu student będzie kontynuował studia na polskiej uczelni, może starać się o kolejne zezwolenie – wówczas zezwolenie udzielane jest na okres studiów, przedłużone o 3 miesiące, ale nie dłużej niż 3 lata. 

 

Jak wygląda procedura uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy?

 

Wszczęcie procedury następuje z chwilą złożenia wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy u wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca. Ważna jest przy składaniu wniosku osobista obecność cudzoziemca, gdyż pobierane są od niego odciski linii papilarnych. Możliwe jest również wysłanie wniosku pocztą – wówczas wojewoda wezwie nas do uzupełnienia wniosku poprzez przybycie do urzędu i złożenie odcisków. Do wniosku należy załączyć:

  • cztery aktualne fotografie, 
  • kserokopię ważnego dokumentu podróży (jeżeli nie posiada, to inny dokument potwierdzający tożsamość), 
  • dowód uiszczenia opłat – skarbowej w wysokości 340 zł oraz za wydanie karty pobytu w wysokości 25 zł.,  
  • zaświadczenie uczelni o przyjęciu na studia lub kontynuacji studiów, 
  • dowód uiszczenia opłaty za studia – w przypadku studiów odpłatnych, 
  • dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia w Polsce, 
  • dokumenty potwierdzające posiadanie wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania i podróży powrotnej do kraju pochodzenia/zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd. 

Organ może wezwać wnioskodawcę do dostarczenia innych dokumentów lub składania zeznań. Sprawa powinna być rozpatrzona w ciągu 60 dni od dnia złożenia wniosku. Decyzja o zezwoleniu na pobyt czasowy skutkuje wydaniem karty pobytu przez wojewodę. Posiadając kartę pobytu cudzoziemiec może wielokrotnie przekraczać granicę bez konieczności uzyskania wizy. Odmowna decyzja oznacza niestety obowiązek opuszczenia Polski w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna. Oczywiście w przypadku odmowy, możliwe jest złożenie odwołania.

 

Ważne!

 

Z chwilą złożenia wniosku, pod warunkiem, że wniosek ten został złożony w trakcie legalnego pobytu cudzoziemca oraz nie zawierał braków formalnych lub braki te uzupełniono w terminie, pobyt cudzoziemca uważa się za legalny aż do dnia, w którym decyzja wydana w tym przedmiocie stanie się ostateczna. Ponadto, uzyskując takie zezwolenie, cudzoziemiec może wykonywać pracę w Polsce, bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę.

 

Celem uzyskania porady w sprawach legalizacji pobytu, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.