Koronawirus – dodatkowy zasiłek opiekuńczy

W związku z rozwojem sytuacji epidemicznej w naszym kraju, rząd podjął decyzję o przedłużeniu okresu obowiązywania licznych ograniczeń, zakazów i nakazów. Oprócz przepisów dotyczących obowiązku zachowania dystansu, zamknięciu placówek kultury, sklepów w galeriach handlowych oraz ograniczenia liczby osób, jakie jednocześnie mogą przebywać w sklepach czy kościołach, od poniedziałku 9 listopada uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych uczestniczą w zajęciach w trybie zdalnym. Wiele dzieci będzie zatem zmuszonych do pozostania w domach. W świetle tych okoliczności rząd postanowił przywrócić rodzicom dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Świadczenie przysługiwać będzie za okres od 9 do 29 listopada 2020 r. 

W jakim przypadku można ubiegać się o zasiłek?

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 listopada, rodzicom dzieci w wieku do 8 lat przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy, jeżeli rodzic sprawuje osobista opiekę nad dzieckiem w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której dziecko uczęszcza. Ponadto, rodzice mogą liczyć na zasiłek również wtedy, gdy placówki te pozostają otwarte, jednak brak jest możliwości zapewnienia przez nie opieki z powodu ich ograniczonego funkcjonowania, a także, gdy brak jest możliwości sprawowania opieki przez nianie lub opiekuna dziennego. 

Komu przysługuje zasiłek?

Zasiłek przysługuje ubezpieczonym rodzicom:

  • dzieci w wieku do lat 8, 
  • dzieci w wieku do lat 16, które mają orzeczenie o niepełnosprawności, 
  • dzieci w wieku do lat 18, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, 
  • osób w wieku do lat 24, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
  • lub opiekunom pełnoletnich osób niepełnosprawnych, którzy są zwolnieni od wykonywania pracy, z powodu konieczności zapewnienia im opieki.

 

Jak uzyskać dodatkowy zasiłek?

Aby uzyskać dodatkowy zasiłek, należy złożyć u swojego płatnika składek (np. pracodawcy czy zleceniodawcy) oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Oświadczenie będzie jednocześnie wnioskiem o dodatkowy zasiłek. Prowadzący działalność pozarolniczą składają takie oświadczenie w ZUS. Należy pamiętać, iż zasiłek nie będzie przysługiwał, jeżeli drugi rodzic jest w stanie zapewnić opiekę nad dzieckiem. 

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz. U. poz. 1961).